Приймаються статті для публікації в № 4 (32)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 658.7:631]:005.332.4
 
ХАРСУН Людмила,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 

Проаналізовано особливості й сучасний стан логістичного обслуговування товаропотоків сільськогосподарської продукції в Україні. Висвітлено основні проб­леми організації ланцюгів постачання цієї продукції, що стримують підвищення її конкуренто­спроможності. Окреслено перспективні напрями розвитку ринку послуг агрологістики в Україні.
 
Ключові слова: агрологістика, ланцюги постачання сільськогосподарської продукції, перевезення аграрних вантажів, зберігання сільськогосподарської продукції. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 005.1:339.138
 
ЛАБУРЦЕВА Олена,
д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами
Київського національного торговельно-економічного університету

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 

Розглянуто сутність ризиків, що пов’язані з проведенням маркетингових досліджень. Визначено ризики, які виникають на окремих етапах маркетингового дослідження, а також способи їх нейтралізації. Запропоновано й розглянуто на прикладі методичний підхід до планування маркетингового дослідження в умовах ризику з урахуванням цінності інформації.
 
Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, ризик, невизна­ченість, планування маркетингових досліджень, цінність інформації. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 336.531.2
 
СМИРНОВА Олеся,
аспірант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

 
КОТЛЯР Валерій,
к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики
Київського національного торговельно-економічного університету

 

СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
 

Розглянуто сучасні тенденції управління капіталом на фінансових ринках в умовах реінвестування та зміни в парадигмі цілеспрямування в математичних моделях. Досліджено базову модель еволюції капіталу з реінвестуванням на ринках бінарних опціонів. Порівняно паралельні стратегії інвестування: оптимізації частки капіталу та оптимізації частки інвестиційного прибутку. Проаналізовано особли­вості використання методів управління капіталом типу критерія Келлі та його спрощених форм.
 
Ключові слова: критерій Келлі, фінансові інструменти, бінарні опціони, фінансові ринки, оптимальне 
f
 Р. Вінса, стратегія трейдингу.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 330.34:368(477)=111
 
СЕЛІВЕРСТОВА Людмила,
д. е. н., професор кафедри статистики та економетрії
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 

Постановка проблеми. Сучасний етап трансформації економічної системи в Україні у контексті цивілізаційного розвитку та успішне проти­стояння глобалізаційним викликам зумовлюють формування якісно нової моделі функціонування страхового ринку. Розвиток інституту страхування спроможний продукувати позитивний синергетичний ефект, суттєво підви­щити рівень сприятливості національного бізнес-середовища.
Страховий ринок України перебуває на етапі поступової інтеграції у світовий фінансовий ринок, тому питання сучасного розвитку ринку стра­хових послуг і пошуку напрямів його вдосконалення є актуальним і потребує поглибленого вивчення.
Мета дослідження – аналіз тенденцій розвитку ринку страхування та обґрунтування напрямів ефективного розвитку страхових компаній.
Матеріали та методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів ринку страхування. Системний, структурний і порівняльний методи використано при розкритті особливостей здійснення страхування та обґрунтуванні рекомендацій щодо стимулювання розвитку українського ринку страхування.
Результати дослідження. Сучасний страховий ринок в Україні пере­живає наразі не найліпші часи, оскільки зазнає негативного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Зважаючи на нестабільність вітчизняної економіки та воєнний конфлікт в країні, страхування як інструмент інвестування роз­вивається недостатньо активно, але стабільно й демонструє тенденції до подальшого зростання.
Проаналізовано динаміку кількості вітчизняних страхових компаній, наведено страхові-компанії лідери, ТОП-10 компаній зі страхування життя та ризикових видів страхування та обґрунтовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що гальмують розвиток страхового ринку.
Незважаючи на існуючі проблеми, потенціал розвитку українського ринку страхування дуже великий. До позитивних тенденцій розвитку ринку страхових послуг варто віднести: зміцнення ринку страхових послуг шляхом виведення гравців – страхових компаній, які не відповідають вимогам плато­спроможності та надійності страховиків; активи страхових компаній, які залишилися на страховому ринку України, відповідають вимогам щодо якості та диверсифікації, встановленим Нацкомфінпослуг; суттєве підвищення рівня страхової культури як серед керівників підприємств, так і серед населення.
Висновки. Етап політичної та економічної нестабільності в Україні суттєво впливає на розвиток як страхових компаній окремо, так і страхового ринку загалом. Наявне за останні роки зниження рівня платоспроможності населення й довіри до страховиків призвели до суттєвого зменшення попиту на страхові послуги. Саме тому на сьогодні перед страховиками стоїть складне завдання щодо зростання асортименту, обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, завоювання довіри у юридичних і фізичних осіб. Слідуючи зазна­ченим заходам, спрямованим на подолання кризових тенденцій, у вітчизняну економіку вдасться залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити ефектив­ність державного нагляду за страховою діяльністю, створити структурні основи для розвитку різноманітних видів страхування. Одним із вагомих внутрішніх чинників активізації розвитку страхового бізнесу може стати ефективно побудований процес андеррайтингу окремої страхової компанії. Застосування такого підходу уможливить забезпечувати прибутковість і фі­нансову стійкість страхових компаній через ґрунтовний аналіз і відбір ризиків для прийняття їх на страхування.
 
Ключові слова: страхування, страхова компанія, страховий ринок, фактори зовнішнього середовища, фактори внутрішнього середовища, страху­вання життя, ризикові види страхування. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 339.13:368(477)
 
РОТОВА Тетяна,
к. е. н., доцент кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

 
МАНЬКО Ірина,
начальник відділу пруденційного нагляду Нацкомфінпослуг України

 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 

Досліджено державне регулювання страхового ринку на сучасному етапі його розвитку. Проаналізовано дії регулятора щодо розробки нормативних документів, впровадження електронного документообігу. Зазначено важливість комунікацій серед учасників ринку під час обговорення питань, що мають стратегічне значення для страхового сектора. Відмічено значущість захисту прав споживачів страхових послуг.
 
Ключові слова: державне регулювання, страховий ринок, страхове законодавство, прозорість інформації, активи страховика, захист прав споживачів страхових послуг. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)