Приймаються статті для публікації в № 4 (32)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Контакти

Автор: sveta on . Posted in UA

КОНТАКТ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: (+38044) 529-20-70

Адреса

19, вул. Кіото, м. Київ, Україна, 02156
Київський національний торговельно-економічний університет


  

ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

Автор: Редактор on . Posted in UA

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ТОВАРИ І РИНКИ" внесено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук, видається 4 рази на рік. 

До журналів приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися
   і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.
Редакцією здійснюється перевірка на плагіат.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше трьох.
Статті публікуються українською та англійською мовами.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником.

Рукопис має бути побудований за стандартною схемою:

 • шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • прізвище та ім’я автора – українською та англійською мовами;
 • назва статті – українською та англійською мовами;
 • анотація статті – українською мовою обсягом 5–7 рядків;
 • ключові слова – українською та англійською мовами.
 • текст статті структурується за розділами:
Передмова (Background):
 • постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання).
Матеріали та методи (Material and methods).
Результати (Results) – виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки (Conclusion) – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

 • список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 3582:2013 і подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки [1, с. 243];
 • розширене авторське резюме українською та англійською мовами за структурою рукопису обсягом від 100 до 250 слів (до 25 рядків);
 • авторська довідка українською та англійською мовами:  прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва і адреса організації, посада; вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони; e-mail; ORCID.
Рукописи оформлюють одним файлом у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 13, інтервал – 1.5; формули – в редакторі Equation, сторінки пронумеровані, усі поля – 20 мм).
Цитати, статистичні дані подаються з посиланням на джерело.
Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.
Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).

Сканований матеріал не приймається.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються. 


Електронний варіант рукопису подається на CD-R диску або електронною поштою за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
 

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Автор: sveta on . Posted in UA

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ
 
(Укладено з використанням публікаційних принципів
Publishing Ethics Resource Kit (PERK)
та відповідно до рекомендацій Elsevier

Етичний кодекс ученого України

Етичні норми для журнальної публікації (відповідно до існуючих публікаційних принципів Elsevier) важливо узгодити для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації наукових статей: автора, редактора журналу, рецензента, видавця і суспільства.
 

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ
відповідно до існуючих публікаційних принципів Elsevier
,
Кодексу поведінки та рекомендацій з передових практик для редакторів журналів 

та Міжнародних стандартів для авторів

Стандарти звітності
Автори рукописів за результатами оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації та посилання на першоджерела, що дасть змогу іншим використовувати роботу.
Шахрайські або завідомо неточні заяви розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятними.
Огляди й фахові публікації мають бути точними та об'єктивними, а редакторська точка зору чітко окреслена.

 
Доступ до даних і їх зберігання
Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони мають бути готовими до надання вільного доступу до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі мають бути готові зберігати ці дані протягом певного часу після їх публікації.
 
Оригінальність і плагіат
Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, а якщо автори використовували роботи та/або вислови інших людей, вони мають бути належним чином оформлені у вигляді цитат.
Існують різні форми плагіату, наприклад, "видавання" чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання ж статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.
Автор не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті. Іноді публікація деяких видів статей (наприклад, експертні, фахові рекомендації) у більш ніж одному журналі є виправданою, якщо дотримано відповідні вимоги. Автори та редактори задіяних журналів повинні дійти згоди щодо того, що вторинна публікація повинна відображати ті ж дані й таку ж їх інтерпретацію, що й первинний документ. Також у вторинній публікації має бути наведене посилання на первинну статтю.

 
Підтвердження джерел
Завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що фундаментально вплинули на визначення характеру і природи представленої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Також інформація, отримана при наданні/отриманні таких конфіденційних послуг, як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця цих послуг.
 
Авторство роботи
Авторство має бути обмежене тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі ті, хто зробив значний внесок, мають бути зазначені як співавтори. Ті, хто брав участь у деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників дослідження.
Автор мусить гарантувати, що у статті зазначено імена всіх співавторів, і жодної особи, що не є співавтором, до них не віднесено, що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

 
Небезпеки і питання використання у дослідженнях людини або тварин
Якщо дослідження пов'язане з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи з якими може завдати будь-якої іншої шкоди здоров'ю людини чи тварини, автор мусить чітко вказати про це в своїй роботі. Якщо робота припускає використання тварин або людей як піддослідних, автор має гарантувати, що робота містить твердження й докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, як і те, що відповідні державні комітети схвалили їх. Робота автора повинна включати заяву та підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини на конфіденційність завжди мають бути дотримано.
 
Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.
Прикладами можливих конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, слугують: інформація про роботодавця, інформаційні консультації, акціонерна власність, гонорари, платні свідчення експертів, патентні заявки/реєстрації, а також гранти та інші види фінансування. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

 
Суттєві помилки в опублікованих роботах
Якщо автор виявляє суттєву помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно повідомити про це головного редактора журналу або відповідальну особу, призначену видавцем журналу, та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо головний редактор чи відповідальна особа видавця дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати або виправити їх, або надати редакції докази правильності оригінальної статті.
 


ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
відповідно до діючих публікаційних принципів 
Elsevier ,
Кодексу поведінки та рекомендацій з передових практик для редакторів журналів 
 і принципів Комітету з етики наукових публікацій (COPE) 

Рішення щодо публікації
Головний редактор несе відповідальність за рішення, які з наданих статей мають бути опубліковані в журналі. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті. Головний редактор може керуватися політикою редакційної колегії журналу, також його рішення має ґрунтуватися на нормах закону, що забороняє порушення авторських прав і плагіат. Головний редактор може радитися з іншими членами редакційної колегії для прийняття рішення.
 
Принцип чесної гри
Головний редактор повинен оцінювати рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичних поглядів автора.
 
Конфіденційність
Головний редактор і всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів і, за потреби, видавця.
 
Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукопису, не повинні застосовуватися у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Головний редактор має заявити самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншому члену редколегії замістити себе) для розгляду рукопису, у зв'язку з яким він має конфлікт інтересів в результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв'язків з одним із авторів, компаній або (можливо) установ, пов'язаних з представленим у рукописі дослідженням.
Головний редактор повинен вимагати від усіх учасників процесу розкриття відповідних конкуруючих інтересів і публікації виправлень, якщо факт їх наявності було виявлено після публікації. За потреби мають бути вжиті інші відповідні заходи, зокрема публікація спростування або вибачення.

 
Участь і співпраця в розслідуванні
При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті головний редактор мусить вжити відповідних заходів.
Такі заходи зазвичай включають контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги чи претензії, проте також може знадобитися звернення до відповідних установ і дослідницьких (експертних) організацій. Якщо скарга підтримується, треба опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки обов
'язково розглядається, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

 

ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ
відповідно до діючих публікаційних принципів Elsevier,  
Кодексу поведінки та рекомендацій з передових практик для редакторів журналів  
та Етичного керівництва Комітету з публікаційної етики для експертів-рецензентів  

Внесок у редакційні рішення
Експертна оцінка допомагає редакторові у прийнятті редакційних рішень і шляхом співробітництва редактора й автора може допомогти автору в поліпшенні його роботи. Експертна оцінка, що є важливим компонентом формальної наукової комунікації, покладена в основу наукового методу. Редакційна колегія поділяє зафіксовану в принципах Elsevier загальноприйняту точку зору, згідно з якою всі вчені, які бажають внести свій вклад у відповідну публікацію, зобов'язані найкращим чином виконати свої обов'язки рецензента.
 
Оперативність
Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, мусить повідомити про це головному редакторові та відмовитися від процесу розгляду.
 
Конфіденційність
Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися іншим рецензентам або обговорюватися з ними без отримання на це дозволу головного редактора.
 
Стандарти об'єктивності
Відгуки про наукові роботи мають бути об'єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов'язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.
 
Підтвердження джерел
Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, мають бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов'язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.
 
Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали, використані в наданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні лишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.

Процедура рецензування

Автор: sveta on . Posted in UA

Процедура рецензування статей, які надійшли до редакції
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки"

1. Рукопис статті надходить електронною поштою на адресу редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , реєструється в журналі обліку рукописів за порядковим номером і датою надходження.
2. Для кожного рукопису статті оформлюється обкладинка встановленого зразка (Картка руху рукопису), де зазначаються:
 • дані про автора (ів);
 • назва рукопису;
 • П.І.Б., посада і науковий ступінь рецензента (ів);
 • пам’ятка рецензенту, в якій визначено обов’язкові елементи рецензії;
 • висновок рецензента.
3. Оформлена стаття подається заступнику головного редактора, який призначає рецензентів.
4. Рецензенти отримують Картку руху рукопису зі статтею в паперовому вигляді.
5. Термін рецензування – 2 тижні.
6. Рецензенти повертають рукопис статті з ґрунтовною рецензією, в якій розкрито актуальність проблеми, позитивні сторони дослідження та зазначено недоліки. Рецензія закінчується чітким висновком : "До друку" або "На доопрацювання", або "Не рекомендовано до публікації" (з обґрунтуванням причини відхилення).
7. Якщо один рецензент дав позитивну рецензію на статтю, а інший – негативну, стаття надсилається третьому рецензенту для остаточного висновку.
8. У разі потреби доопрацювання статті рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.
9. Після рекомендації рецензента статті "До друку" рукопис представляється на засідання редакційної колегії для узгодження остаточної назви і затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано опублікування статті. 

Міжнародна рада

Автор: Редактор on . Posted in UA

Члени ради

БЄЛОСТЄЧНІК Григоріє, ректор Молдавської економічної академії, Кишинів, Республіка Молдова
КУДРЯШОВА Олександра, президент Міжнародного центру харчування і відновлення здоров’я, Нью-Джерсі, США
ЛІ Йонг-Хак, президент Корейського товариства товарознавців і технологів, Сеул, Корея
ЛУЧЕТТІ Марія Клаудіа, президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT), Рим, Італія
МІТСУІ Міцухарі, професор Комерційного університету Кобе, Японія
ЛЕБЕДЄВА Світлана, ректор Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації, Гомель, Білорусь
ПАМФІЛІЄ Родіка, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів, декан факультету торгівлі Бухарестського економічного університету, Бухарест, Румунія
РУЖЕВІЧЮС Юозас, президент Литовського товариства товарознавців
і технологів, професор Вільнюського університету, Вільнюс, Литва
СТОЙКОВА Теменуга, завідувач кафедри товарознавства, доцент Варненського економічного університету, Варна, Болгарія
ТАУБЕР Роман Давід, президент Міжнародного інституту готельного бізнесу, ресторанного господарства і туризму, ректор Академії готельного менеджменту і кейтерингу в Познані, Польща
ФОГЕЛЬ Герхард, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів, професор Технологічного інституту, Відень, Австрія
ФОЛТИНОВИЧ Зенон, професор Познаньського економічного університету, Познань, Польща
ХОХУЛ Анджей, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців
і технологів, ректор Краківського економічного університету, Краків, Польща